Chuyên tour du lịch Đông Tây Bắc và mọi miền đất nước Việt Nam

Du lịch S Việt Nam - Kết nối văn hóa Việt...

Jan 10, 2015

If visitors come to the northwestern region at this time of year, they are enchanted by carpets of flowers in full bloom.
 
flowers blossoming in northwestern region of Vietnam

flowers blossoming in northwestern region of Vietnam

flowers blossoming in northwestern region of Vietnam

flowers blossoming in northwestern region of Vietnam

flowers blossoming in northwestern region of Vietnam

flowers blossoming in northwestern region of Vietnam

flowers blossoming in northwestern region of Vietnam
flowers blossoming in northwestern region of Vietnam

flowers blossoming in northwestern region of Vietnam

flowers blossoming in northwestern region of Vietnam

flowers blossoming in northwestern region of Vietnam

flowers blossoming in northwestern region of Vietnam

flowers blossoming in northwestern region of Vietnam

flowers blossoming in northwestern region of Vietnam

flowers blossoming in northwestern region of Vietnam

flowers blossoming in northwestern region of Vietnam

flowers blossoming in northwestern region of Vietnam

flowers blossoming in northwestern region of Vietnam

flowers blossoming in northwestern region of Vietnam

flowers blossoming in northwestern region of Vietnam

flowers blossoming in northwestern region of Vietnam

flowers blossoming in northwestern region of Vietnam
Source: VOV

Tour miền Bắc

Tour miền Trung

Tour Tây Nguyên

Tour miền Nam

Powered by Blogger.

Tour ghép Việt Nam

Chuyên trang Du lịch miền Bắc

Chuyên trang miền Trung & Tây Nguyên

Blog Archive